سرفصل و تجهیزات هرآزمایشگاه

ردیف

هماهنگی جهت تست:  09136274603(بابایی)

محاسبه طبق آخرین تعرفه ابلاغی ژئوتکنیک وفهرست بها

تخفیف به صورت توافق حضوری محاسبه می گردد.

۱

سرفصل

2

سرفصل

3
سرفصل
4
سرفصل
5 سرفصل
6 سرفصل
آزمایشگاه روسازی(آسفالت)
7
نقشه برداری
...
8
آزمایشگاه سازه
..
9 آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه مکانیک سرفصل

سرفصل ابلاغی 98-99

(یک- دو )

آزمایشگاه هیدرولیک وسیالات98 سرفصل
آزمایشگاه مصالح ساختمانی 98 سرفصل
آزمایشگاه محیط زیست 98 سرفصل
آزمایشگاه روسازی راه 98 سرفصل
آزمایشگاه مکانیک خاک 98 سرفصل

  خدمات دهی :

1- تیمهای دانشجویی مسابقات وجشنواره ها
2- سمینارها و تحقیقات وپایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
3- تحقیقات وکاربردی وساخت اساتید وهمکاران
4- خدمات فنی وحرفه ای آزمایشگاهی به دفاتر فنی و طرحهای عمرانی داخل دانشگاه
5- انجام امور آزمایشگاهی مرتبط با تقاضای شرکتها،مهندسان وپیمانکاران و ...
6- سمینار کاردان های تجربی و مراکز فنی و حرفه ای
7 - خدمات دهی به گروه هاو دانشجویان دیگر دانشگاهها
8- ارائه خدمات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آزتحقیقاتی ارشد...
9- انجام طرحهای مطالعاتی مبتنی بر دیتاهای آزمایشگاهی .......

10- مساعدت در برگزاری مسابقات دانش آموزی مرتبط ....

11- مساعدت باانجمنهای سمپاد و تحقیقاتی و تجاری سازی محصولات

12- استفاده قراردادی از مکان وتجهیزات آزمایشگاه :دانشگاه ها و مدارس وشرکتها...