آز هیدرولیک

"هیدرولیک وآزمایشگاه"

استاد: ... سرفصل 
    کتاب
کارشناس آزمایشگاه: بابایی تجهیزات

فلوم ومتعلقات موجود در آزمایشگاه هیدرولیک قابلیت انجام طرح تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویی را دارد.