آز دوام

دستگاه rcpt چهار سلوله دانشگاه کاشان- آماده خدمات دهی

لیست آزمایش کلر

تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار در بتن برای سه بتن همزمان

-تعیین شدت خوردگی میلگرد در بتن (پتانسیل نیم پیل)

-آزمون غیرمخرب فراصوت التراسونیک

آزمون نیمه مخرب چکش اشمیت

-آزمون مخرب مغزه گیری از بتن سخت شده

-بررسی اثر اسید بر بتن

-بررسی افت سرخ شدن در کوره 1200 درجه

- ستجش تنش کرنش با دیتالاگر دینامیکی واستاتیکی و کرنش سنج و خط کش اهمی lvdt

طرح مخلوط بتن

مقاومت الکتریکی

لینک کاتالوگ


تست-گیرش

کلید واژه ها: دوام