نقشه برداری

ارائه درس "نقشه برداری و عملیات" برای گروه مهندسی عمران

نیمسال دوم 1399-1400

استاد : جناب آقای دکتر مسعودی
گروه اول - شنبه-ساعت15:30  گروه دوم- سه شنبه-ساعت15:30 
سرفصل  تجهیزات

 محل برگزاری :  کارگاههای معماری- هنر با مسئولیت دانشکده معماری