آز سازه(تحلیل تجربی)

درحال پیگیری، طراحی و راه اندازی  فریم و کف و ..

خبر بهمن 1400: لودسل ده تن موجود است

کرنش سنج Strain Gauge

جابجایی سنج یا خط کش اهمی lvdt

نیرو سنج Load Cell
 التراسونیک (مافوق صوت )Ultrasonic Testing

تست نیمه مخرب اشمیت Eshmit Hammer

دستگاه مغزه گیری با متعلقاتCore Drilling Equipment 
دیتالاگر

...