تعرفه خدمات

لیست کل خدمات آزمایشگاهی قابل انجام در آزمایشگاه مهندسی عمران دانشگاه کاشان

اعداد مندرج در فایل فوق به سال 1400 تغییر داده می شوند.

تعرفه خدمات ژئوتکنیک ومقاومت مصالح 1400 فهرست بهای ابنیه 1400(pdf)(excel99)

تعرفه اداره استاندارد ملی ایران 1400 (میلگرد بتن،‌تعرفه مصالح ساختمانی براساس فراورده ،‌تعرفه مصالح ساختمانی براساس بند آزمون )

تست میلگرد وفولاد و...(کشش،ضربه،خستگی وخمش و..)آزمایشگاه مرکزی

مجموعه تستهای نمونه گیری بتن و کنترل دوام نقشه برداری شیمیایی خاک

تعرفه آزمون نمونه در پژوهشگاه استاندارد-اسفند1399

آنالیز شیمیایی و فیزیکی آب

شماره حساب : 1609054499

شماره شبا:IR 1201 8000 0000 0016 0905 4499

آزمایشگاه مرکزی
https://cluk.kashanu.ac.ir/

تماس : 03155912556 -  09136274603(بابایی)


میزان تخفیف حین پذیرش اعلام می گردد

( درصد تخفیف بسته به نوع و میزان مشارکت متقاضی و  حجم کار ونوع مشتری وطبق دستورالعمل مصوب )


جهت دریافت فرمتxlsx و فایل اکسل تعرفه خدمات ژئوتکنیک 1400سازمان مدیریت وبرنامه  با شماره فوق تماس بگیرید